Guatr hastalığı ve Tedavisi

Tiroid bezinin iltihap ve tü­mör dışı sebeplerle büyümesidir. Tiroid bezi büyük olmasına rağmen hormon salgılaması normal, azalmış veya artmış olabilir.

En sık rastlanılan basit guatr da denilen, normal hormon salgılanması ile beraber tiaroid bezinin büyümesidir.
Gebelik, emzirme ve ergenlik dönemin­de, kadınlarda ayhallerinde tiroid bezinde büyüme olur. Basit guatnn en sık sebebi iyod eksikliğidir. Sulan iyoddan yoksun olan böl­gelerde halkın büyük kısmında guatr görü­lür. Türkiye’de böyle bölgeler sıktır. İyod ek­sikliği yanında guatra yol açan maddelerin aşırı kullanılması, söz gelişi Doğu Karadeniz Bölgesinde aşırı karalahana tüketimi, su­ların guatra yol açan maddelerle kirlenmesi ve fluorürden zengin olması guatra yol açar. Ama iyot eksikliği olmadan diğer sebepler tek başına guatra yol açmaz.

Bazı ailelerde guatr oluşması sıktır. Bu gu­atrlarda tiroid bezindeki hormon yapım ve salgılamasından sorumlu bazı maddeler (en­zimler) yoktur. O zaman beyindeki hipofiz bezinden tiroid uyarıcı hormon salgılanır (ti­roid stimulan hormon). Bu hormon etkisiy­le tiroid büyür, büyüyen tiroid yeteri kadar hormon yapabilir. Bu tip guatr çocukluk ça ğında başlayabilir ise de daha sık ergenlik ça­ğında belirir.

Basit guatrın tedavisinde tiroid hormon­ları kullanılır. Sularında iyod eksikliği olan bölgelerde tuzlara iyod katılması ile bu böl­ge halkında guatr gelişmesi Önlenir,

Tiroid büyümesi olmasına rağmen hor­mon salgılanmasının azaldığı duruma hipoatiroidi denir. Bu tip guatrlar çeşitli sebepler­le oluşur.

Doğumdan itiberen veya büyüme çağın­da başlayan hipotiroidiler; enzim defektine, sularda iyodun bulunmasına, guatra yol açan maddelerin aşın kullanılmasına bağlı olabilir. Çocuklarda hipotiroidi boy kısalığı­na ve zeka getiliğine yol açar. Bu kusurlar hipotiroidi ne kadar erken başlamış ve ne ka­dar tedavisiz kalmışsa o kadar belirgin olur. Erişkin yaşta başlayan hipotiroidiler de tiro­id büyümesine yol açan sadece hashimoto hastalığıdır, Bu hastalık da tiroid bezine karşı oluşmuş otoantikorlar vardır. (Otoantikor: Vücut savunmasında rol oynayan antikor adı verilen maddeler normalde vücut hüc­releri tanu, bazı durumlarda vücut kendi hücrelerini yabancı bir madde olarak algılar ve onlara karşı antikorlar imal eder.) Hashimoto hastalığı genellikle orta yaşlı ka­dınlarda sık görülür.

Erişkinde hipotiroidi belirtileri şunlardır: Uykuya eğilim, soğuğa tahammülsüzlük, ka­bızlık, kadınlarda düzensiz adet kanamaları, zihni çalışma ve hareket yavaşlaması, iştah azalması, saçların dökülmesi, hastalarda ter­leme şikayeti, derisinin kurumasından yakın­ma olur. Hastaların sesi boğuk ve derinden gelir. Yüzü şişer, yüz çizgileri kaybolur, dili büyür, yüz rengi soluktur. Nabız hızı yavaş­lamıştır. Vücut ısısı azalmıştır. Kanda koles­terol yüksektir. Tiroidin iyod tutması azalmış­tır. Göğüs grafisinde kalp büyümüştür. Kan­da proteinlere bağlı iyod azalmıştır.

Bazal metabolizma azalmıştır. Asıl reflek­si gevşeme süresi uzamıştır.

Tedavide tiroid hormonları verilir.

Fazla hormon salgılanması (hipertiroidi) ile birlikte olabilir. BasedovvaGraves hastalığı: Guatr, göz kürelerinin öne ileri doğru itilmiş olması ve baldır ön yüzünde şişme (mikşöadem)agörülür. Hastalarda derinin ılık, ince ve nemli olması, parmaklarda titreme, sinir­lilik hali ve aşırı hareketlilik, terlemenin art­ması, ısıya karşı aşırı hassasiyet, fazla sıcak­tan hoşlanmama, çarpıntılar, yorgunluk, iş tah artması ama çok yemesine rağmen kilo kaybetme, uykusuzluk, dermansızlık, sık, sık büyük abdeste çıkma, göz kapağında kısıl­ma ve sabit bakış şeklinde şikayet mevcut­tur. Bu hastalık da kanda tiroid bezini uya­rarak daha fazla hormon salgılanmasına yol açan ve LATS adı verilen (uzun, etkili tiroid uyarıcısı anlamına gelen İngilizce kelimele­rin baş harfleri) madde mevcuttur.

Toksit adenom ve toksit multinodular gu­atr (plummer hastalığı). Bir veya birçok sa­yıdaki tiroid nodulu otonom bir şekilde aşırı faaliyet göstermeye başlar. Bu otonom ça­lışmalarının sebebi bilinmemektedir. Multino­dular guatr daha çok yaşlı kimselerde görü­lür. Tiroid sintigrafisi yapıldığında nodullearin yüksek oranda radyoaktif iyodu tutması ve bezin geri kalan bölümlerinde iyod tut­masında azalmanın tespit edilmesi teşhis koydurucudur.

Hipertiro’di durumunda bazal metaboliz­ma artmış, asıl refleksin gevşeme süresi kısalamıştır. Kanda proteinlere bağlı iyod artmış­tır. Tiroid hormonları Ölçüldüğünde kan se­viyelerinin artmış olduğu tespit edilir,

Hipertiroidi tedavisinde; İyot, tiroid bezi­nin hormon yapımını azaltan maddeler (pvopilthiouracil ve metkinozal). Radyoak­tif iyod; yardımcı olarak da nabız sürati dü­şürmek, çarpıntı ve terlemeyi ortadan kal­dırmak için propranolan verilebilir.

Bu tedavilerle cevap alınamayan vakalar­da ameliyatla tiroid bezinin büyük bir bölü­mü çıkarılır,

« Gıda zehirlenmesi nedir?

GLİKOJEN HASTALIĞI »

Bu konuya benzer Yazılar

  • HEREDİTE NEDİR HAKKINDA BİLGİHEREDİTE NEDİR HAKKINDA BİLGİ Kalıtım.Genetik bili­minin konusu olan bu geniş alan, burada1, ancak Özetlenebilir. Kalıtımın ilmi araştırması Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel (18221884) tarafından […]
  • Kısaca: Donma nedir, Ne demektir, neye denir? etkisi hakkında bilgilerKısaca: Donma nedir, Ne demektir, neye denir? etkisi hakkında bilgiler  Donma, dokuların düşük ısıya maruz kalması sonucu ortaya çıkan du­rumdur. En sık olarak açıkta kalan organ­larda kulak kepçesi, burun ucu, el ve ayak parmaklannda oluşur. Esas faktör […]
  • Eklem kireçlenmesi nedir? : BelirtileriEklem kireçlenmesi nedir? : Belirtileri Eklem hastalıkları arasında en sık görüleni ilerleyici eklem bozukluklarıdır. Eklem yüz­lerinde eskime ve aşınma ön plânda olup, İltihapla ilgisi olmayan bu durum artroz ve­ya kireçlenme […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı