GUDDELER (Bezler): ve Görevleri

Vücuttaki değişik cinsten olan birkaç yapıyı tanı­ma yarayan bir kelimedir; 1. Bir salgı yapan ve bu salgıyı bir kanal yoluyla kullanılacağı bölgeye sevk eden veya bir atılım maddesi­ni dışarı atmaya yarayan büyük organlardır. Bunlara Örnek, karaciğer (salgısı, safradır), böbrek (idrarı atar), pankreas (salgısı, pank­reas enzimleridir) gösterilebilir; 2. Sindirim fermentleri salgılayan ufak bezlerdir (tükü­rük bezleri, sindirim kanalı boyunca bulunan bezler gibi) veya deriyi koruyan ve yağlayan bezlerdir (yağ guddeleri); 3. İç salgı bezleri­dir. Salgılarını doğrudan kan dolaşımına sevk ederler ve vücudun tüm çalışması bu. salgılarca ayarlanır. Bu bezlere, kanalsız bez­ler adı verilir (hipofiz, tiroid, böbreküstü ve cinsiyet guddeleri gibi); 4. Lenf guddeleri, “Guddeler” başlığı altında ilgileneceğimiz, bu son grup bezlerdir. Diğerleri, kendi başlıkla­rı altında anlatılmaktadır.

Lenf bezleri, vücutta yaygın olarak dağıl­mıştır, ama özellikle, diz arkası, dirsek önü; koltuk altı, çene açısı, kasık ve kulak arkası gibi, eklemli bölgelerde bulunur. Derindeki lenf bezleri, menzenter’in.(bağırsaklara des­tek olan selofan gibi zann) karın boşluğunun arka duvarına yapıştığı yerde, sol ve sağ bronşların birleştikleri bölgede ve diğer yer­lerde bulunur. Bunların tümü, İenf sistemi­ni yapar ve bezler arast, lenf damarları için­de lenf akıp, en sonunda, lenfi kan dolaşı­mına akıtan ductus tboracicus’a (duktus toarasikus’a) boşaltır. Lenfin kan dolaşımına ak­tarıldığı bölge, iç jügüler venin, solda, boyun kökünde, arteria subclavia (arteria subklavia, köprücük altı arteri) ile birleştiği yerdir. Sağ­da, aynı bölgede, sağ kol ile boyun ve göğ­sün sağ kısımlarının lenfinuvenöz sisteme akıtan daha ufak bir lenf datmarı vardır.

Lenf damarı ve bezlerininabaşlıca dört gö­revi sayılabilir:

1. Bağırsak duvarlarında, lakteal adı ve­rilen ufak damarlar, sindirimi esnasında bazı belirli yiyecekleri emerek menzenter bezleri ve ductus thoracicus dolaşımına sevk eder; 2.. Bezlerde, bir alyuvar tipi olan lenfositler ya­pılır; 3. Antijenlerin (bkz) yerel reaksiyonla­rı sonucu, bezler antikor (bkz) imal eder; 4. Mikroplara karşı süzgeç olup, kana karışma­larını önler. Bu sön görev, lenf bezlerinin en bariz işidir. Kendi bölgelerindeki enfeksiyon­lar da şişerler ve olay çok şiddetliyse, patla­yıp dışan cerahat akıtabilirler. Elin şiddetli bir enfeksiyonunda lenf damarlarının kırmızı çiz­giler halinde koldan yukarı uzandıkları ve koltuk altı lenf bezlerinin şişip, ağrılı olduk­ları görülür. Ayak veya bacak enfeksiyonla­rında da buna benzer değişikliklere, kasık lenf. bezlerinde rastlanır. Akciğer enfeksiyon­larında, bronşların ikiye ayrıldıkları bölgedeki lenf bezleri etkilenir. Boğaz veya kulak ağrı­larında, boyun lenf bezlerinin şiştiğini herkes bilir. Bu sebeple, bezlerin şişmesine adenit denir ve durumun düzeltilmesi, enfeksiyon kaynağının tedavisine bağlıdır. Bezler patla­yıp cerahat akıtmadıkça, ellen memelidir. Çe­şitli sistemik enfeksiyonlarda, genel bir lenf bez^şişkinliği görülür. Kanserde, ilkel odak­tan ayrılan kanserli hücreleri tuttuklarından ötürü,, yerel lenf bezlerinin şişmesi olağandır.

« Glikoz nedir?

Gen nedir, Ne demek? »

Bu konuya benzer Yazılar

  • Elektrik çarpması nedir TedavisiElektrik çarpması nedir Tedavisi Normal şehir ceryanı ya da yüksek gerilim elektriğine temas haline gelip de devreyi ta­mamlayan canlılar, elektrik çarmasına ma­ruz kalırlar. Elektrik çarpmasına bağlı yanık­lar, […]
  • Anne sütünü artırıcı bitkisel kürlerAnne sütünü artırıcı bitkisel kürler Sizlere birbirlerinden farklı birkaç tane kür öneriyorum. Bu kürlerin tamamı anne sütünü artırıcı etkiye sahiptir Özellikle, incir-havuç kürü ve taze beyaz dut oldukça güçlü bir anne […]
  • HEREDİTE NEDİR HAKKINDA BİLGİHEREDİTE NEDİR HAKKINDA BİLGİ Kalıtım.Genetik bili­minin konusu olan bu geniş alan, burada1, ancak Özetlenebilir. Kalıtımın ilmi araştırması Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel (18221884) tarafından […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı